คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่
 
คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่
             
 
โบรชัวร์
อัตราค่าบริการ
ใบสัญญา
 
คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ บริการ IT ครบวงจร

รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์, รับซ่อมคอมพิวเตอร์, รับเดิน Network
LAN Wi-Fi
, รับออกแบบ WebSite, เขียนโปรแกรม ตามความต้องการ
Web Application, IT Out-Source, Preventive Maintenance, Corrective
Maintenance, On-site Service, Network Infrastructure Design, Install &
Configulation Computer Network, Web Design, Art Work, Software
Develop, Web Application Design
 
     
    เราบริการด้านไอที (Information Technology Consulting) ครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบระบบ เพื่อส่งเสริมและตอบสนองรูปแบบธุรกิจ ติดตั้งระบบเครือข่ายทั้งแบบ Wirings และ Wireless, งานปรับปรุงระบบ (System Migration) ตลอดจนถึงซ่อมบำรุงดูแลรักษาและป้องกันปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (Preventive Maintenance) โดยเน้นธุรกิจประเภท SME ไม่ว่าความต้องการของคุณ จะเล็กน้อยหรือมากมายเรายินดีให้บริการ
เสมือนหนึ่งว่า "เราคือ IT Department ของคุณ"
     
คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่
   บริการ IT Out-Source คือการบริการเสมือนว่า เราคือ แผนกไอที ภายใต้องค์กรของลูกค้า ซึ่งจะครอบคลุมระบบเทคโนโลยีสารเทศ ทั้งหมด เช่น Internet, VoIP, IP-Camera, Application, PABX, Access Control เป็นต้น โดยอ้างอิงจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องเกี่ยวข้องเป็นหลัก
         
         
คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่    จากประสบการณ์ทำงานด้านไอทีมาเกือบ 10 ปีของช่างซึ่ง
งานส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทติดตั้งและการแก้ไขปัญหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้กับกลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ
ทั้งนี้จึงทำให้ทราบว่าสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่นั้นเกิดจาก
การบริหารจัดการ มากกว่าที่จะเกิดจากด้านเทคนิค ซึ่งต้อง
ใช้เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งการบริหารจัดการ
และเรื่องเทคนิค คอยดูแลระบบ ซึ่งบุคคลากรเหล่านั้นก็มัก
จะอยู่กับองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้ค่าตอบแทนสูง ดังนั้นธุรกิจ
ประเภท SME ที่มีขนาดเล็กจนถึงปานกลางจึงประสบปัญหา
กับระบบคอมพิวเตอร์
อยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้ขาดความเสถียร
ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เราจึงขอเสนอบริการดีๆ ตรง
จุดความต้องการของ SME คือ IT Out-Source Service
 
         
         
 
ระบบธุรกิจที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับบริการ ดูแลระบบรายเดือน
 

     
  คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ ธุรกิจที่ยังไม่มีแผนกไอทีดูแลจัดการในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
หรือบุคคลากรในการดูแลไม่เพียงพอ มีระบบคอมพิวเตอร์เจ้าปัญหา ไม่มีความเสถียรในการใช้งาน ต้องการพัฒนาระบบให้สามารถ
ตอบสนองการใช้งานได้อย่างที่ควรจะเป็น และต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ต้องการวางแผนการใช้งานระบบให้
คุ้มค่าและสนับสนุนในเชิงธุรกิจให้มากที่สุด
  คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ ธุรกิจที่ระบบคอมพิวเตอร์มีความสำคัญในลำดับขั้นตอนการทำงาน
ถ้าระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาอาจจะทำให้การดำเนินงานเชิงธุรกิจโดยรวมช้าลงได้หรืออาจไม่สามารถทำงานได้เลย การสำรองอะไหล่
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานนั้นก็ต้องใช้เงินงบประมาณ หรือต้องการพัฒนาระบบที่มีอยู่เดิมให้ส่งเสริมการดำเนินงานของธุรกิจ
ให้มากขึ้น
  คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ ธุรกิจที่ข้อมูลมีความสำคัญมาก
ต้องการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลจากพนักงาน ความปลอดภัยของข้อมูลจากบุคคลภายนอก และต้องการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูล และต้องการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Files คอมพิวเตอร์มากกว่าการเก็บแบบเอกสาร
  คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ ธุรกิจที่มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบเครือข่าย
มีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไป หรือต้องการขยายระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเพื่อให้ตอบสนองการใช้งานที่มากขึ้น ไม่ว่าระบบคอม
พิวเตอร์ของท่านจะเล็กหรือใหญ่เรารับดูแลทั้งหมด

  คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่ ธุรกิจที่ต้องเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์กับ Internet
หรือเป็นระบบที่มีเครื่องแม่ข่าย (Server) ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น Files, Application, Database, Printing, ERP ซึ่งเป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญในการใช้งานร่วมกันของผู้ใช้ภายในเครือข่าย

     
         

ถ้าในองค์กรของท่านมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ตรงตามดังที่กล่าวมาข้อหนึ่งข้อใด ก็คุ้มค่ากับการบริการของเรา
และรายละเอียดต่อไปนี้คือ..สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการบริการของเรา

คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่

ท่านจะได้ บุคลากรที่มีประสบการณ์ทำงาน เข้ามาดูแลระบบริหารจัดการระบบแบบมืออาชีพเพื่อให้ก่อเกิดปัญหาในการใช้งาน น้อยที่สุด

 
คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่
Winnetwork ได้มีโอกาสดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับหลากหลายประเภทธุรกิจ ท่านจึงได้ความแตกต่างของประสบการณ์ของเรา ที่สามารถ
นำมาประยุกต์ พัฒนา เพื่อให้ ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านมีความทันสมัยและตรงต่อความต้องการใช้งาน สนับสนุนตามรูป
แบบธุรกิจ
 
คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่


ท่านไม่จำเป็นต้องสำรองอะไหล่คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพราะบริการของเรา มีอะไหล่คอมพิวเตอร์หรือเครื่องสำรองให้
ใช้ก่อน
เมื่อฮาร์ดแวร์เหล่านั้นเกิดปัญหา

 
คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่

ในกรณีลูกค้าเรียกตรวจซ่อมฉุกเฉิน (Emergency Call) เรารับประกันระยะเวลาเข้าตรวจซ่อมระบบ ภายในวันทำการถัดไป
(Next Business Day On-Site Service) และหากตรวจพบว่าปัญหาเกิดจาก Hardware ทางเรา จะทำการจัดส่งอะไหล่สำรอง หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์สำรองให้ใช้ก่อน ภายใน 3 วันทำการ
 
คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่
ได้รับกาเช็คสภาพระบบโดยรวม ในระดับ Hardware และทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกๆ 3 เดือน
 
คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่

พนักงานของท่านจะได้รับความรู้เรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และโปรแกรมสำเร็จรูปส่วนใหญ่ที่ใช้งานในสำนักงานอย่าง
ถูกต้องกับ ทิปและเทคนิค อีกมากมาย (On the Job Training)
 
คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่

IT Consulting ให้ท่านสามารถ โทรศัพท์สอบถามเรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้ในเกือบทุกเรื่อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการ
ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
 
คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่

การ จัดการเรื่อง Logs ตาม พ.ร.บ ว่าด้วยการกระความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งในเนื้อหากำหนดให้หน่วยงานที่บริการ
เข้าถึง Internet ได้ ต้องเก็บ Logs การใช้งานเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อเกิดคดีความ
ตาม พ.ร.บ ฉบับนี้ (ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม)
 
คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่

รายงานปัญหา การใช้งาน และแนวทางพัฒนาระบบ
โดยวางแผนในระยะสั้นและระยะยาว กำหนดแผนฉุกเฉินในเรื่องการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ เสมือนหนึ่งว่า " เราคือ IT Department " ในองค์กรของคุณ
 
คอมพิวเตอร์เชียงใหม่ ไวไฟเชียงใหม่

ท่านสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในราคาที่ค่อนข้างถูกและตรงต่อการใช้งาน เพราะ เรามีพันธมิตรผู้ร่วมค้าที่หลากหลาย
ให้ท่านได้เลือกเปรียบเทียบสินค้า ราคา ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ
 
 


ทั้งหมดนี้ ค่าบริการเริ่มต้นเพียงแค่ 1,500 บาท ต่อเดือน


 
         
 
*** สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ที่คุณ สุพจน์ สมทุน 08-4484-8118
 
         
         
         
 
Copyright © 2011 Winnetwork Computer.